+420 607 425 676,     info@jezborice.cz

Poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Jezbořice v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vše ve znění pozdějších předpisů, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jako „sazebník).

 

Čl. I.
Obecná ustanovení

1.    Tento sazebník upravuje stanovení výše sazeb za poskytování informací ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2.    Žadatel v souvislosti s poskytováním informace hradí povinnému subjektu pouze přímé materiálové náklady, kterými jsou : náklady na pořízení listinných kopií, popř. tisku listin, náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a náklady na odeslání informace žadateli.

Čl. II.
Náklady na pořízení listinných kopií

Náklady na pořízení listinných kopií pro jednotlivé typy kopií:

 • kopie formát sazba Kč
 • černobílá jednostranná A4 2,-
 • černobílá oboustranná A4 3,-
 • barevná jednostranná A4 15,-
 • barevná oboustranná A4 25,-

Náklady na pořízení elektronických kopií:

 • tj. skenování v případě skenu jedné strany běžného formátu A4 činí 2,- Kč,
 • formát A3 nelze skenovat.

 

Čl. III.
Náklady na tisk listin

Náklady na tisk listin pro jednotlivé typy tisku :

 • tisk formát sazba Kč
 • černobílý jednostranný A4 2,-
 • černobílý oboustranný A4 3,-
 • barevný jednostranný A4 15,-
 • barevný oboustranný A4 25,-
 • černobílý jednostranný A3 4,-
 • černobílý oboustranný A3 6,-

 

Čl. IV.
Náklady na poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu či barvě

Za poskytnutí kopií nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie nebo tisku u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele uhradí.

 

Čl. V.
Sazba za nosič dat

Sazba za datové CD činí 15 Kč za 1 kus.

 

VI.
Náklady na odeslání informace žadateli

 

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty, s.p., platného v den odeslání informace žadateli.
 2. V zájmu splnění zákonné lhůty pro vyřízení žádosti a zajištění úhrady s tím spojených nákladů budou požadované informace zasílány žadateli zpravidla na dobírku.
 3. Náklady na balné účtovány nebudou.
 4. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

 

VII.
Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací, které přesáhne půl hodiny, se stanoví sazba úhrady za každou následující i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, např. náklady na jízdné, budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč, nebude úhrada požadována. V případě, že týž žadatel vyžaduje obdobné informace opakovaně, bude úhrada nákladů vyžadována i v případě, že celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,- Kč.
 2. Součástí tohoto sazebníku nejsou správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Žadatel může úhradu provést buď osobně v pokladně Obecního úřadu Jezbořice nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet obce vedený u ČSOB Pardubice, číslo účtu : 261302082/0300, variabilní symbol 2111. Po prokazatelném uhrazení nákladů na poskytnutí informace bude žadateli informace poskytnuta.
 4. Tento sazebník je účinný od 27.10. 2015. Dojde-li v průběhu následujících účetních období k podstatné změně podmínek, podle kterých byly stanoveny sazby úhrad, bude vydán sazebník nový.


Sazebník byl schválen zastupitelstvem obce Jezbořice dne 26.10.2015